ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky a internetového obchodu postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri spracovaní objednávky získavame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa a telefón. Spracovanie osobných údajov je povolené v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. V zmysle uvedeného článku prevádzkovateľ – ako predávajúci v procese uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávky) – spracúva osobné údaje kupujúceho (dotknutej fyzickej osoby) bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby vzhľadom na skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy.

 

Súbory cookies

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.

 

Osobné údaje získané pri vyplnení kontaktného formulára

Pri zaslaní žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára sú osobné údaje použité len na spracovanie vašej žiadosti. Tieto údaje neposkytujeme ďalej žiadnym tretím osobám. Údaje sú uložené do momentu doručenia žiadosti o výmaz.Osobné údaje sú spracované v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamej objednávky, musia byť pravdivé. Ochrana vašich osobných údajov sa riadi ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva upravuje nariadenie GDPR.

 

Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych sietí

Na webovej stránke a internetovom obchode je aktivovaná komunikácia so sociálnymi sieťami Facebook a Pinterest prostredníctvom prihlásenia cez sociálne siete alebo zdieľania obsahu. Pri návšteve našej stránky sa vytvorí spojenie medzi vašim vyhľadávačom a serverom Facebook. Ak si toto spojenie neželáte, musíte sa odhlásiť z vášho profilu. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Facebook, resp. Pinterest nájdete na stránkach https://facebook.com/policy.php a https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy.

 

Tretie strany

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ako napr. prepravné a doručovacie spoločnosti. V súčasnosti pri zasielaní tovaru využívame služby spoločnosti Slovenská pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.